Thông báo số 01: Về việc mời đoàn viên dự Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017); Trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2017

0
35

TB01 Lễ kỷ niệm 72 nam CMT8 và trao Huy hiệu Đảng

Chia sẻ