Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố: góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

0
142

Chiều ngày 28/5/2020, tại Hội trường Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Thị Thúy An – Phó Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn, Đ/c Phạm Văn Linh – UVBTV Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Khối cùng hơn 30 đồng chí cán bộ đoàn tiêu biểu đến từ các cơ sở Đoàn thuộc Khối và các đơn vị trong Cụm Hành chính – Sự nghiệp.

Qua hơn 02 tiếng với gần 20 lượt ý kiến phát biểu với hơn 40 ý kiến, các đại biểu đều khẳng định dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Ban soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; bố cục hợp lý, văn phong sáng sủa, ngắn gọn, súc tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp sát hợp, mang tính đột phá, khả thi, cụ thể: Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (in trong tài liệu sử dụng tại Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở gồm: 1. Tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; 2. Tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2020 – 2030; 3. Tóm tắt Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; 4. Tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII). Trên cơ sở tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 35 năm đổi mới, các báo cáo có nhiều điểm mới, phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới. Các báo cáo được hình thành đã dựa trên nền tảng và kiên định với những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện sự kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chủ đề Đại hội và nội dung trong các phần phản ánh toàn diện, thống nhất, có sự kế thừa, phát triển các văn kiện trong đổi mới, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Văn kiện Đại hội XII. Các báo cáo về kinh tế và xây dựng Đảng thống nhất và phản ánh đúng tinh thần của Báo cáo chính trị. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm ngắn gọn, cô đúc, đúng mực, đúng thực chất, theo đúng thái độ của Đảng trong đổi mới: nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Báo cáo chính trị có 15 mục, tương ứng với 15 nội dung là phù hợp. Các mục (nội dung) phản ánh đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, có những điểm mới. Năm quan điểm cơ bản chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn, phù hợp. Mục XV- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng có nhiều điểm mới, từ tên gọi đến nội dung. Cái mới trong tên gọi lần này là thêm cụm từ “cầm quyền của Đảng”. Điều này hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Bởi vì xét đến cùng, để cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì một trong những điều quan trọng nhất là xử lý vấn đề quyền lực của cán bộ, đảng viên. Nội dung XV đề cập 5 mặt, phản ánh đầy đủ, toàn diện công tác xây dựng Đảng. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã đề cập, phản ánh toàn diện tất cả các mặt trên cả hai phương diện: ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Từ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, báo cáo rút ra năm bài học kinh nghiệm là phù hợp, phản ánh được những điều cốt yếu trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong nhiệm kỳ Đại hội XII nói riêng. Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, báo cáo đề cập phương hướng chung, mười nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá. Đây là sự kế thừa, phát triển cách tiếp cận của nhiệm kỳ Đại hội XII, có những bổ sung cần thiết, đặc biệt là giải pháp đột phá. Nhìn một cách khái quát, tổng thể Báo cáo công tác xây dựng Đảng như vậy là phù hợp, vừa có sự kế thừa các nhiệm kỳ Đại hội trước, đặc biệt là Đại hội XII, vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn.

Tuy nhiên, một số đại biểu góp ý về tầm nhìn và định hướng phát triển, cụ thể dự thảo trình bày “3 kiên định”, một số đại biểu đề suất bổ sung thêm “một kiên định” là kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Như vậy sẽ là (4 “kiên định”): Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Một số đại biểu góp ý về mục V về giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong dự thảo đưa cả vấn đề “Phát triển con người” vào giáo dục và đào tạo. Điều này không sai, có thể nói là đúng, nhưng đã thật sự phù hợp, khoa học chưa? Bởi vì, một là vấn đề con người luôn luôn gắn với văn hóa như văn kiện Đại hội XII đề cập; hai là phần này đã đề cập đến nguồn nhân lực, thế là đủ, phù hợp với giáo dục và đào tạo; ba là phần VII trong Dự thảo lại đề cập vấn đề con người. Vì vậy, đề nghị không đưa cụm từ “phát triển con người” vào mục V.

Đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đa số các ý kiến đề nghị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo văn kiện cần có những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội một cách phù hợp; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh; có những cơ chế chính sách phù hợp phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhiều đại biểu đề nghị đưa vào Nghị quyết các nội dung phát triển giao thông công cộng như tiến độ thực hiện các tuyến Metro số 1, Metro số 2… cũng như các nội dung gắn với xây dựng Văn minh đô thị, cái cách hành chính,…

Văn Linh

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.