CV316: Về việc đẩy mạnh các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2024

CV3162024-day manh cac hoat dong trong thang thanh nien 2024 CV3162024-day manh cac hoat dong trong thang thanh nien 2024

CV283: Về việc đề nghị công nhận công trình thanh niên năm 2023

CV2832023 - De nghi cong nhan CTTN nam 2023

CV257: Về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên...

CV2572023 - Trien khai thuc hien Chuong trinh phat trien thanh nien TPHCM giai doan 2023 - 2030 (ban hanh) CV2572023 - Trien khai thuc...

CV221: “V/v đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập,...

CV2212023-Day-manh-kiem-tra-NQ-Dai-hoi-Doan-tren-App-TNVN CV2212023-Day-manh-kiem-tra-NQ-Dai-hoi-Doan-tren-App-TNVN

CV183: Về việc đăng ký mô hình, giải pháp và hoạt động chủ động...

CV1832023-Dang-ky-MHGP-nam-2023 CV1832023-Dang-ky-MHGP-nam-2023

CV171: V/v đăng ký công trình thanh niên năm 2023

CV1712023-Dang-ky-CTTN-nam-2023 CV1712023-Dang-ky-CTTN-nam-2023

CV171: V/v đăng ký công trình thanh niên năm 2023

CV1712023-Dang-ky-CTTN-nam-2023