HD18-Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 02,3/2020 và sinh hoạt chi đoàn...

HD182020-HD-Sinh-hoat-chinh-tri-T2-3-SH-chu-diem-T3

HD122019: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2019

HD122019-to-chuc-sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-thang-3 HD122019-HD-SH-Chi-doan-chu-diem-T3

HD21: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

HD212020-HD-Gop-y-VK-DH-Dang-bo-cac-cap    Dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (Nhiệm...

HD16: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10

HD162019-HD-SH-Chi-doan-chu-diem-T10 HD16-To-chuc-sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-thang-10

HD13: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, tháng 9 năm 2019

HD13-to-chuc-dot-sinh-hoat-chinh-tri-thang-5-thang-9 HD132019-HD-Sinh-hoat-Chinh-tri-Thang-59

HD11: Đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn năm...

HD-danh-gia-phan-loai-va-xep-hang-thi-dua-co-so-2019 HD112019-Thang-diem-Doan-CS HD112019-Thang-diem-Chi-Doan-CS HD112019-Thang-diem-Dac-thu

HD09: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 – 10 năm...

HD092018 to chuc sinh hoat chi doan chu diem thang 9 - 10 nam 2018 HD092018 to chuc sinh hoat chi doan chu diem thang...

HD15: V/v thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 –...

HD152019 - HD CT ren luyen Doan vien giai doan 2019-2022