HD06: Tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 11 năm 2022 Chủ đề: “Đồng...

HD062022 - Sinh hoat chinh thang 11 nam 2022 HD062022 - Sinh hoat chinh thang 11 nam 2022

HD04: Về công tác tuyên truyền và định hướng nội dung sinh hoạt chi...

HD042022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-IV-nam-2022 HD042022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-IV-nam-2022

HD05: Xếp loại chất lượng và đánh giá thi đua cơ sở Đoàn khối...

HD052022-Xep-loai-chat-luong-va-danh-gia-thi-dua-khoi-Truong-hoc-NH-2022-2023 (2) HD052022-Xep-loai-chat-luong-va-danh-gia-thi-dua-khoi-Truong-hoc-NH-2022-2023 HD052022-Dinh-kem-Thang-diem-thi-dua-khoi-Truong-hoc-NH-2022-2023 (1)

HD03: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2022, chủ...

HD032022-Sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-Thang-7-2022 HD032022-Sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-Thang-7-2022

HD02: Công tác tuyên truyền và định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn...

HD022022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-III-nam-2022 HD022022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-III-nam-2022

HD01: Tổ chức chương trình đối thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị...

HD012022-Chuong-trinh-doi-thoai-cua-Thu-truong-co-quan-don-vi-voi-thanh-nien HD012022-Chuong-trinh-doi-thoai-cua-Thu-truong-co-quan-don-vi-voi-thanh-nien

HD51: Công tác tuyên truyền và định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn...

HD512022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-II-năm-2022 HD512022-tuyên-truyền-và-sinh-hoạt-chi-Đoàn-quý-II-năm-2022 (2)

HD50: Tổ chức Ngày đoàn viên trong năm 2022

HD502022 - Ngay doan vien nam 2022 HD502022 - Ngay doan vien nam 2022 (1)

HD49: Tổ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2022....

HD492022-Sinh-hoạt-chi-đoàn-chủ-điểm-tháng-3-năm-2022 HD492022-Sinh-hoạt-chi-đoàn-chủ-điểm-tháng-3-năm-2022