HD174: tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 7/2021

HD37-to chuc sinh hoat chinh tri thang 7

HD36: Chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động Đoàn trong điều kiện...

HD362021-To-chuc-phong-trao-trong-dieu-kien-Covid-19

HD35: Tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị (đợt 1)

HD352021-Sinh-hoat-chinh-tri-dot-1-nam-2021

HD33: Tổ chức “Ngày Đoàn viên” trong năm 2021

HD332021-Huong-dan-Ngay-Doan-vien-2021

HD31: Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục đề nghị các danh hiệu, giải thưởng...

HD312021-Cac-danh-hieu-giai-thuong-2021 HD312021 - Mau tom tat thanh tich khen thuong cac danh hieu 2021

HD32: Thực hiện thang điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh...

HD322021-Danh-gia-thi-dua-nam-2021 HD322021-Thang-diem-thi-dua-nam-2021