BCSL 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Các đơn vị điều chỉnh trực tiếp trong giao diện bên dưới, hoặc truy cập đường dẫn sau để điều chỉnh:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13AEybojm3f-LyxdrUuZJtTu_Sbalt9nLZ_FDE6o_DCg/edit?usp=sharing