KH169: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

KH1692021-Tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2021 (1) KH1692021-Tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2021 (1)

KH172: Tổ chức tọa đàm “Công chức trẻ ngành tài chính – kho bạc...

KH1722021-Toa-dam-Tai-chinh-Kho-bac KH1722021-Toa-dam-Tai-chinh-Kho-bac

KH171: Tổ chức tọa đàm chuyên môn “Chuyển đổi số trong công tác...

KH1712021-Toa-dam-chuyen-doi-so-quan-ly-du-an KH1712021-Toa-dam-chuyen-doi-so-quan-ly-du-an

KH170: Tổ chức Hội thi chuyên môn về quản lý dự án

KH1702021-Hoi-thi-Quan-ly-du-an

KH167: Tổ chức diễn đàn “Cải thiện môi trường đầu tư – Chính sách...

KH1672021-Dien-dan-Cai-thien-moi-truong-dau-tu (1) KH1672021-Dien-dan-Cai-thien-moi-truong-dau-tu (1)

KHLT14: Thực hiện công trình “Vận động đoàn viên, hội viên có giải pháp...

KHLT142021 - Van dong doan vien, hoi vien co giai phap day manh cong tac cai cach hanh chinh

KHLT13: Tổ chức hội thao công chức, viên chức, lao động năm 2021

KHLT132021 - To chuc hoi thao cong chuc, vien chuc, lao dong nam 2021