HD08: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên...

HD082018 - HD tiep tuc day manh xay dung cac gia tri mau hinh thanh nien khoi giai doan 2018 - 2022 HD082018 - HD...

HD09: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 – 10 năm...

HD092018 to chuc sinh hoat chi doan chu diem thang 9 - 10 nam 2018 HD092018 to chuc sinh hoat chi doan chu diem thang...

HD23: Quy trình, thủ tục bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận...

HD23-Quy trinh thu tuc bo sung kien toan nhan su va cong nhan cac chuc danh trong BCH co so Doan truc thuoc

HD24: Định hướng xây dựng văn hóa thưởng thức cho đoàn viên, thanh niên

HD24-Dinh huong xay dung van hoa thuong thuc cho DVTN

HD04: Thực hiện công trình thanh niên

HD042018-thuc-hien-CTTN HD042018-thuc-hien-CTTN (mau)

HD13: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, tháng 9 năm 2019

HD13-to-chuc-dot-sinh-hoat-chinh-tri-thang-5-thang-9 HD132019-HD-Sinh-hoat-Chinh-tri-Thang-59

HD19: Hướng dẫn + thang điểm thi đua cơ sở Đoàn 2020

HD192020 - Thang diem Doan CS HD192020 - Thang diem dac thu HD192020 - HD Thi dua co so Doan 2020 HD192020 - Thang diem Chi doan...

HD06: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, 6/2018

HD062018-HS-Sinh-hoat-chinh-tri-56-nam-2018 (1)