CV171: V/v đăng ký công trình thanh niên năm 2023

CV1712023-Dang-ky-CTTN-nam-2023 CV1712023-Dang-ky-CTTN-nam-2023

CV150: “V/v gửi danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú năm 2022”

CV1502022-Nhac-gui-danh-sach-DVUT-nam-2022 CV1502022-Nhac-gui-danh-sach-DVUT-nam-2022

CV149: Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại...

CV1492022-Day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-chao-mung-Dai-hoi-Doan-toan-quoc-lan-thu-XII-nhiem-ky-2022-2027 CV1492022-Day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-chao-mung-Dai-hoi-Doan-toan-quoc-lan-thu-XII-nhiem-ky-2022-2027

CV127: “Về việc đề nghị công nhận công trình thanh niên năm 2022”

CV1272022 - De nghi cong nhan CTTN nam 2022 CV1272022 - De nghi cong nhan CTTN nam 2022

CV125: Về việc triển khai đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10/2022 chủ đề...

CV1252022-Trien-khai-dot-sinh-hoat-chu-diem-thang-10-2022-chu-de-Khat-vong-thanh-nien-Thanh-pho-Bac CV1252022-Trien-khai-dot-sinh-hoat-chu-diem-thang-10-2022-chu-de-Khat-vong-thanh-nien-Thanh-pho-Bac

CV72: Một số lưu ý trong triển khai thực hiện các công trình, hoạt...

CV722022-Luu-y-trong-su-dung-nguon-luc-Ky-nghi-hong. CV722022-Luu-y-trong-su-dung-nguon-luc-Ky-nghi-hong

CV55: Phối hợp tổ chức lớp tập huấn chuyển giao phương pháp canh tác...

CV552022-Phoi-hop-to-chuc-lop-tap-huan-nong-nghiep-cnc

CV29: Về việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng năm 2022

CV292022 - Day manh cong tac phat trien Dang nam 2022 CV292022 - Day manh cong tac phat trien Dang nam 2022

CV21: Phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Kiến thức khởi nghiệp trong lĩnh...

CV212022-phoi-hop-to-chuc-lop tap huan kien thuc khoi nghiep (1)